Phím tắt trong excel

  • 30 Nov 2018
  • Rate this item
    (23 votes)
STT PHÍM TẮT CÔNG DỤNG
1 Ctrl+Page Up/Page Down Di chuyển giữa các Sheet
2 Ctrl+Shift+a Chọn toàn bộ các cell có nội dung
3 Ctrl+; Chèn ngày hiện tại
4 Ctrl+Shift+; Chèn giờ hiện tại
5 Home Di chuyển đến ô đầu tiên của hàng
6 Ctrl+Home Di chuyển đến ô đầu tiên của bảng
7 Ctrl+End Di chuyển đến ô cuối cùng của bảng
8 F5/Ctrl+G Di chuyển đến một ô bất kỳ
9 Ctrl+Space Chọn toàn bộ cột
10 Shift+Space Chọn toàn bộ hàng
11 F2 Chỉnh sửa nội dung ô
12 Alt+Enter Xuống dòng trong ô
13 Ctrl+D Chép nội dung ô bên trên
14 Ctrl+R Chép nội dung ô bên trái
15 Alt+F11 Chèn biểu đồ với dữ liệu trong vùng hiện tại
16 Ctrl+9 Ẩn hàng đang chọn
17 Ctrl+Shift+9 Bỏ ẩn hàng đang chọn
18 Ctrl+0 Ẩn cột đang chọn
19 Ctrl+Shift+0 Bỏ ẩn cột đang chọn
20 Ctrl+1 Hiện hộp thoại fortmart Cell
21 Ctrl+~ Hiện công thức của ô
22 Alt+= Tính tổng các ô
23 Ctrl+Shift+S Định dạng tiền tệ với hai chữ số thập phân
24 Ctrl+Shift+~ Định dạng kiểu số
25 Ctrl+Shift+% Định dạng kiểu phần trăm
26 Ctrl+Shift+# Định dạng kiểu ngày tháng năm
loading...

Lib VHU

VHU