Phím tắt trong word

  • 30 Nov 2018
  • Rate this item
    (35 votes)
 Phím tắt Tác dụng Phím tắt Tác dụng
 Ctrl+C Sao chép đoạn nội dung đã chọn Ctrl+V Dán tài liệu
 Ctrl+Z  Bỏ qua lệnh vừa làm Ctrl+Y Khôi phục lệnh vừa bỏ
 Ctrl+Shift+S Tạo Style (heading) Ctrl+Shift+F Thay đổi phông chữ
 Ctrl+Shift+P Thay đổi cỡ chữ Ctrl+D Mở hộp thoại định dạng font chữ
 Ctrl+B Bật/tắt chữ đậm   Ctrl+I Bật/tắt chữ nghiêng
 Ctrl+U Bật/tắt chữ gạch chân Ctrl+M Lùi đoạn văn bản vào 1 tab
 Ctrl+Shift+M Lùi đoạn văn bản ra lề 1 tab Ctrl+A Lựa chọn toàn bộ nội dung file
 Ctrl+F Tìm kiếm ký tự Ctrl+G Nhảy đến một trang trong tài liệu
 Ctrl+O Mở file Ctrl+N Tạo mới một file
 Ctrl+H Tìm kiếm và thay thế ký tự Ctrl+K Tạo liên kết (link)
 Ctrl+] Tăng 1 cỡ chữ Ctrl+[ Giảm 1 cỡ chữ
 Ctrl+W Đóng file Ctrl+Enter Ngắt trang
 Ctrl+Home Về đầu file Ctrl+End Về cuối file
 Ctrl+Shift+= Bật/Tắt đánh chỉ số trên (x2) Ctrl+= Bật/Tắt đánh chỉ số dưới (o2) 
 F12 Lưu tài liệu với tên khác F1 Trợ giúp

loading...

Lib VHU

VHU